Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Burn & Shape It.

1.2 Met de inschrijving en/of betaling voor een lidmaatschap, cursus of workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Burn & Shape It.

1.3 Burn & Shape It kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Pole Xtreme zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf aankondigen.

2. ALGEMEEN

2.1 Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan Burn & Shape It weigeren diensten te leveren aan de klant.
3. PERSOONSGEGEVENS

3.1 Inschrijf- en incassoformulieren dienen naar volledigheid ingevuld te worden.

3.2 Burn & Shape It verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.

3.3 Burn & Shape It gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten rondom Burn & Shape It. Indien dit niet gewenst is kan de klant zich hiervoor afmelden via het contactformulier op de website.
4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Deelname aan de les bij Burn & Shape It is geheel op eigen risico. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Burn & Shape It is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les.

4.2 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Burn & Shape It en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden.
5. LESSEN EN LIDMAATSCHAP

5.1 De klant kan lessen volgen op basis lidmaatschap.

5.2 De klant is officieel ingeschreven voor de les op het moment dat Burn & Shape It het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.

5.3 De periodieke lidmaatschapsbijdrage is steeds per vooruitbetaling verschuldigd. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd. Het abonnementsgeld wordt d.m.v. de door de deelnemer op de voorzijde gegeven machtiging middels periodieke automatisch incasso geïnd, via bank betaald door deelnemer of contant.
5.4 Lidmaatschap is maandelijks opzegbaar, uitsluitend schriftelijk via mail.

5.5 Burn & Shape It zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht. Burn & Shape It zal vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De te vervallen les kan worden ingehaald op ander lesuur diezelfde week. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
6. PRIJZEN, BETALING EN PRIJSWIJZIGINGEN

6.1 Na inschrijving voor een les is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen vóór aanvang van de eerste les. Bij een lidmaatschap vindt dit plaats d.m.v. automatisch incasso. voor losse lessen en/of rittenkaarten vindt dit plaats d.m.v. contant betaling of overschrijving. Er is geen mogelijkheid tot elektronische betaling op de locatie zelf.

6.2 Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Burn & Shape It het recht om de klant dienst te weigeren.

6.3 Burn & Shape It behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Lopende lidmaatschappen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Prijswijzigingen worden aangekondigd op de website en/of per e-mail.

6.4 De klant dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. De mogelijkheid bestaat om het incassobedrag binnen 56 kalenderdagen terug te boeken. Bij een niet terechte terugboeking, bijv. vanwege een contractverplichting, wordt er door Burn & Shape It € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
7. VERZUIM EN VAKANTIES

7.1 Burn & Shape It behoudt zich het recht gesloten te zijn op officiële feestdagen en mogelijk in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten of teruggave. Dit zal vroegtijdig kenbaar worden gemaakt op website en/of via e-mail.
Wel is het mogelijk om je lidmaatschap 3 weken per jaar te downgraden, mits dit van tevoren is aan gegeven.
7.2 Bij langdurige ziekte c.q. blessure kan de klant op vertoon van een medische verklaring en in overleg met Burn & Shape It het lidmaatschap of de rittenkaart tijdelijk deactiveren.

7.3 De klant heeft het recht het lidmaatschap tijdens de geldigheidsduur te laten bevriezen i.v.m. vakantie. Dit houdt in dat de klant de maanden die hij/zij bevriest doorbetaalt, maar de betreffende weken er in de contractperiode bij krijgt. Deze worden gezien als inhaallessen.
Een verzoek hiervoor moet minimaal twee weken van tevoren per e-mail worden ingediend.
8. WORKSHOPS

8.1 De klant kan deelnemen aan een geplande workshop of cursus door zich vooraf in te schrijven bij Burn & Shape It en het verschuldigde bedrag te betalen. Inschrijving voor een workshop kan per e-mail of in de studio.

8.2 Annuleren van een inschrijving voor een workshop of cursus kan kosteloos tot één week voor aanvang, per e-mail of in de studio.

8.3 Indien de klant zijn/haar inschrijving binnen 7 dagen voor de geplande workshop annuleert, vindt geen restitutie plaats.
Burn & Shape It I MFC Boomgaardsehoek I Akkerwinde 1I 3191 RA Hoogvliet I burnandshapeit.nl